Obecná informace o zpracování osobních údajů
Mateřská škola Mělník, Pod Vrchem 2995, příspěvková organizace (dále jen „Škola“) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
Škola je správcem (v některých případech i zpracovatelem) Vašich osobních údajů.
Kontaktní údaje správce:
Mateřská škola Mělník, Pod Vrchem 2995, příspěvková organizace
se sídlem Pod Vrchem 2995, Mělník 27601
telefon: +420 315 622 632
e-mail:  reditelka@msctyrlistek.cz
ID datové schránky: a6uknrz
Účel zpracování osobních údajů
Škola jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účelem výkonu předškolního vzdělávání podle příslušných zákonů i na základě Vašich souhlasů.
Právní základ zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány, pokud je zpracování nezbytné:
  • pro splnění právních povinností, které se na Školu vztahují (např. zápis a průběh předškolního vzdělávání),
  • pro splnění smlouvy mezi Školou a subjekty těchto osobních údajů (např. dary),
  • pro splnění úkolů ve veřejném zájmu, kterým je Škola pověřena (např. kontaktní údaje zákonných zástupců pro zajištění komunikace s nimi),
  • pro ochranu práv a oprávněných zájmů Školy, jako je ochrana osob a majetku, ochrana života a zdraví osob (např. provozování kamerových systémů Školou).
Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektu údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.
Další informace 
Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není Škole uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.
Při zpracování osobních údajů Školou nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu, které je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle GDPR.
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Škola na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením podle článku 37 odst. 7 GDPR jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 GDPR a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Václav Šmíd
Tel. +420 776 661 186
e-mail: info@milwen.net